Internet światłowodowy | Telewizja | Telefon | CELCOM

Zmiany w Umowie oraz Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych

INFORMACJA

o zmianie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dalej jako: „Umowa”)

oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych (dalej jako: „Regulamin”)

Dostawca usług:

Celcom Sp. z o.o. z siedzibą w Jeżewo, kod pocztowy: 86-131 Jeżewo, ul. Dworcowa 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000460270, NIP: 5592040874, REGON: 341427527 oraz do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 10610

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 25 września 2023 r. z uwagi na konieczność dostosowania postanowień wzorców dokumentów abonenckich do wymogów prawa, w tym w szczególności do wymogów Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1703), zmianie ulegają wzory umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowanych u Dostawcy usług.

W skrócie:

  • wprowadzamy do umów i regulaminów definicje nadużyć w komunikacji elektronicznej – CLI spoofingu, smishingu, generowania sztucznego ruchu, dokonywania nieuprawnionej zmiany informacji adresowej oraz nieuprawnionego stosowania nazw zastrzeżonych dla podmiotów publicznych, a także określamy konsekwencje stwierdzenia takich nadużyć ze strony Abonenta.

Jednocześnie do wzorca umowy wprowadzamy zapis o klauzuli waloryzacyjnej.

 

Szczegółowy opis wprowadzanych zmian stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.

Wskazujemy, że powyższa zmiana wzorców stosowanych u Dostawcy usług stanowi zmianę warunków umowy w rozumieniu art. 60a ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.; dalej jako: „PT”). W związku z tym przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa upływa w dniu 24 października 2023 r.

Konieczność wprowadzenia zmian w Umowie oraz Regulaminie wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, dlatego też w razie wypowiedzenia umowy w trybie wskazanym powyżej Dostawcy usług będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 PT.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy Państwa do kontaktu z Operatorem — w celu ich wyjaśnienia: osobiście w BOK pod adresem: ul. Dworcowa 2A, 86-131 Jeżewo; za pomocą wiadomości e-mail na adres: biuro@celcom.pl ; pod numerem telefonu: 512 387 521. Jednocześnie informujemy, że zmiana Umowy i Regulaminu nie wpływa na wysokość Państwa zobowiązań z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych ani na jakość i zakres świadczonych Państwu usług.

Nowy wzorzec Regulaminu świadczenia usług jest dostępny na stronie internetowej Dostawcy usług pod adresem: www.celcom.pl , a także będzie dostarczony nieodpłatnie Abonentowi będącemu stroną umowy zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, na każde jego żądanie.

Załączniki:

  1. Szczegółowy opis zmian wprowadzanych w Umowie i Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych. (pobierz

Skip to content